MED 305 Popüler Müzik Çalışmaları

MED 305 Popüler Müzik Çalışmaları

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, popüler müziği bir kitle iletişim aracı olarak iletişim, kültürel incelemeler, ekonomi, tarih ve müzikoloji de dahil olmak üzere, farklı disiplinler üzerinden araştırmaktır. Dersin iki bölümden oluşan bir yapısı vardır: birinci bölümde popüler müzik, üzerinden anlamların oluşturulduğu, tartışıldığı, aktarıldığı ve dönüştürüldüğü bir kültürel metin türü olarak incelenecektir. İkinci bölümde ise popüler müzik: tarz, teknoloji, endüstri, izleyici ve hayranlar, toplumsal cinsiyet, gençlik ve küreselleşme gibi kavramlar üzerinden incelenecektir.

Öğrenim Çıktıs:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin:
• Popüler müzik çalışmalarına farklı yaklaşımları tanımlaması ve kategorize etmesi ,
• Temsil kavramının popüler müzik alanında nasıl işlediğini tanımlaması ve farklı popüler müzik türleri açısından temsil politikalarını tartışması,
•  Küresel popüler müzik alanından farklı türleri ve Türk popüler müziğinden belli başlı örnekleri tanıması,
• Popüler müzik endüstrisinin üretim, dağıtım ve denetleme süreçlerini tanımlaması ve popüler müzik endüstrisinin diğer kültürel endüstrilerle olan ilişkisini açıklaması,
• Popüler müzikte teknolojinin rolünü ve “sampling” in politikasını tartışması,
• Popüler müzik dinleyicisinin oluşumunda kitle medyasının rolünü ve “hayranlık” durumunun yeni medya tarafından nasıl şekillendirildiğini açıklaması,
• Popüler müzikte küreselleşmenin rolünü ve “dünya müziği” gibi bazı müzik kategorilerinin ortaya çıkmasının politikasını tartışması,
• Dersin içeriği ile ilgili kısa denemeler yazmaları,
• Araştırmalarını sınıfta sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.

Bir Yorum Bırak