MED 204 Kültür, İletişim ve Toplum

MED 204 Kültür, İletişim ve Toplum

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, kültürle ilintili literatürü eleştirel bir gözle öğrencilere sunmak ve öğrencilerin kültürel pratikleri analitik bir bakış açısıyla anlamlandırmalarını sağlamaktır.  Kültürle iletişimin kesiştiği noktada kitle toplumu, kitle kültürü, postmodernite, enformasyon toplumu gibi konular ele alınmakta: kültürel kimlikler, ideoloji, temsil, dil, söylem, semiyoloji gibi kavramlar irdelenmektedir. Dersin sonunda öğrencilere günümüz toplumunda kitle iletişim mekanizmalarının ve kültürel yapıların değerlendirilmesine yönelik kuramsal bir altyapı kazandırılmaktadır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• kültür ve kültürel pratikler hakkında kuramsal bilgiyle donanmış olacaklar,
• değerlerin, normların ve anlamların inşa edilmesi sürecinde medyanın rolünü kavrayacaklar,
• kültürel ürünler ile sosyal ve kültürel realitelerin yaratılması arasındaki ilişkinin farkına varacaklar,
• çeşitli kültürel pratikler vasıtasıyla kimliklerin nasıl oluştuğunu ve çatıştığını irdeleyebilecekler,
• medya metinlerini ve imgelerini yorumlayıp çözümleyebilecekler,
• eleştirel, yaratıcı ve özgür düşünebilecekler.

Bir Yorum Bırak